V těchto obchodních podmínkách znamená:

  • Provozovatel: Mgr. Kamila Ryšánková, IČO: 09985301, se sídlem Husova 85/14, Mikulov, 692 01. Neplátce DPH. Zapsána v živnostenském rejstříku.
  • Účastník: jakákoliv fyzická nebo právnická osobu registrovaná na webinář
  • Webinář: akce probíhající online po předchozí registraci a uhrazení účastnického poplatku

Registrace na webinář

Registraci na webinář považuji za potvrzenou kliknutím na tlačítko „Vše v pořádku a objednávám webinář!“ pod formulářem objednávky. Po odeslání objednávky obdrží účastník ihned  formou e-mailu (textově v těle emailu i formou PDF přílohy) informace potřebné k úhradě objednávky. 

Úhrada webináře

Prakticky ihned po objednávce obdrží Účastník podklady potřebné k úhradě. Splatnost úhrady je automaticky nastavena na 5 kalendářních dní.

Nebude-li poplatek uhrazen, může být objednávka zrušena a rezervované místo na webináři poskytnuto jinému Účastníkovi.

Storno podmínky

Účast na webináři je možné zrušit bezplatně nepozději 4 hodiny před jeho zahájením. Zruší-li účastník svou přihlášku na webinář méně než 4 hodiny před zahájením, případně se na webinář nedostaví, nebude mu poplatek vrácen. Přihlášku na webinář však lze převést na náhradníka. V případě zrušené účasti více než 4 hodiny před zahájením webináře bude poplatek vrácen v plné výši zpět na účastníkem uvedený účet do 14 kalendářních dnů.

Provozovatel si vyhrazuje právo webinář zrušit či změnit datum konání z vážných organizačních, technických nebo kapacitních důvodů. V takovém případě budou účastníci informováni e-mailem, bude jim nabídnut náhradní termín či vrácení celého kurzovného do 14 kalendářních dnů.

Webinář i veškeré materiály a podklady nesmí být bez předchozího písemného souhlasu organizátora jakýmkoli způsobem nahrávány, kopírovány či šířeny.

Reklamační řád a informace o záruce

Provozovatel odpovídá Účastníkovi, že je Webinář realizován dle popisu na webových stránkách.

Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Účastníka informaci o nespokojenosti s Webinářem.

Není-li dodržena v programu Webináře náplň Webináře, má Účastník právo požadovat náhradní termín stejného Webináře; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

Reklamace Webináře musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel s Účastníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Účastník stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady, za které je považováno písemné sdělení o důvodech reklamace na e-mailovou adresu psychologicke-poradenstvi@seznam.cz, potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Účastníka k dalším krokům.

Informace o odstoupení od smlouvy

Účastník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od zakoupení Webináře, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik Webinářů, běží tato lhůta ode dne zakoupení prvního Webináře. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy zašle Účastník Provozovateli e-mail na adresu psychologicke-poradenstvi@seznam.cz s informací o odstoupení.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

Odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od zakoupení Webináře nelze uplatnit v případě, kdy se Webinář koná dříve, než za zmíněných 14 dní. V takovém případě má Účastník právě na odstoupení od kupní smlouvy do doby, než se Webinář uskuteční. Tedy pozdější odstoupení od kupní smlouvy s ohledem na poskytovanou službu (webinář) není možné.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Provozovatel Účastníkovi peněžní prostředky přijaté od Účastníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Účastníkem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Účastníka přijal.

V případech, kdy má Účastník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Provozovatel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby realizace webináře. V takovém případě vrátí Provozovatel Účastníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Účastníkem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16. 06. 2022.